Aplikacja


You are what you eat!
JUST LIKE OUR CHARACTER, SOUL AND PERSONALITY, ALSO OUR METABOLISM HAS INDIVIDUAL FEATURES...

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

Postanowienia ogólne
Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną
Własność intelektualna
Wymagania techniczne
Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy
Odpowiedzialność oraz obowiązki
Postępowanie reklamacyjne
Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, COSMO HEALTH LTD Unit 4 Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, South Yorkshire S63 5DB, UK (Wielka Brytania), tel. +48507427080 (zwany dalej „Operatorem”) ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „Metabolic IQ” (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).
Aplikacja Mobilna jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów.
Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument, który korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwany jest „Użytkownikiem”.
Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu odpowiedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego lub kuratora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”),
korzystanie z Newslettera,
korzystanie z testu metabolicznego,
korzystanie z kalkulatora obliczeniowego,
zamieszczanie opinii,
korzystanie z funkcji „DIET TIMER” tj. powiadomień,
korzystanie z funkcji LICZNIK WODY,
korzystanie z funkcji LICZNIK BIAŁKA,
korzystanie z funkcji PIRAMIDA ŻYWIENIA.
Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Korzystanie przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług wskazanych w rozdziale II Regulaminu.

WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Świadczenie Usług przez Aplikację Mobilną opisanych w rozdziale II ppkt 1.1 oraz 1.4 Regulaminu ma charakter bezpłatny.
Świadczenie Usług przez Aplikację Mobilną opisanych w rozdziale II ppkt 1.5 do 1.8 Regulaminu jest płatne.
Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego pakietu próbnego TRIAL, w którym ma prawo korzystać z określonych materiałów oraz treści dostępnych w Aplikacji.
Wysokość opłat za Usługi w ramach pakietu PRO, została określona w cenniku dostępnym TUTAJ.
Płatności należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności udostępnionych przez Aplikację Mobilną (ewallet, AppStore).
Aktywacja płatnej usługi następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Operatora.
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, poprzez oświadczenie złożone na piśmie w szczególności drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
9.1 w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
9.2 w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych (telefony, tablety) z systemem operacyjnym Android wersja 4.1 lub wyższa oraz iOS wersja 9.3 lub wyższa.

ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY
W celu skorzystania z Usług opisanych w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie następujących danych osobowych Użytkownika:
Imię i Nazwisko,
Płeć,
Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
Adres e-mail,
Waga.
Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celu dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do poprawienia swoich danych osobowych lub ich usunięcia, w tym w szczególności, gdy dane są przetwarzane przez Operatora niezgodnie z prawem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI
Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Aplikacji Mobilnej.
Informacje oraz treści udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej mają charakter edukacyjny.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań z użyciem Aplikacji Mobilnej:
Użytkownik powinien skonsultować swój stan zdrowia, decyzje dotyczące diet oraz stosowania suplementów i odżywiania, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwskazaniach,
Użytkownik powinien o nich poinformować swojego lekarza prowadzącego lub rehabilitanta,
Użytkownik powinien zapoznać się szczegółowo z opisem diety, jej specyfiki, intensywności oraz jej wpływu na organizm, bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż dieta niewłaściwa dobrana lub stosowana przy określonym chorobach lub schorzeniach może zagrażać życiu lub zdrowiu,
Użytkownik powinien obserwować efekty diety oraz jej wpływ na ogólny stan zdrowia oraz niezwłocznie zaprzestać stosowania w przypadku skutków negatywnych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku niezastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszym rozdziale oraz wskazań personelu medycznego.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@metaboliciq.com lub w formie pisemnej do siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
imię, nazwisko,
adres e-mail,
opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.
Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania w celach komercyjnych z Aplikacji Mobilnej Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika.

Copyright ® 2017 COSMO HEALTH LTD